Rafał Szczepański Architekt Projekty Publikacje Idee Kontakt

WILANÓW

PROJEKT ZABUDOWY WIELORODZINNEJ PRZY UL. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W WARSZAWIE

W SĄSIEDZTWIE ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW FOLWARKU WILANÓW

 

Na założenia do projektu złożyły się, obok zapisów z Rejestru Zabytków opisujących budynki znajdujące się na opracowywanym terenie (także w ewidencji gminnej), zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania uchwalonego w 2002 z późniejszymi zmianami, a także analiza atropiczna powiązań kulturowych i przyrodniczych, wpisane w kontekst zdarzeń przestrzennych, nawarstwień obserwowanych od połowy XX w.

Autorska koncepcja kształtowania zabudowy na obu działkach zakłada zarówno spełnienie uwarunkowań konserwatorskich jak i wzajemnie korzystną koegzystencję zabudowy historycznej z nowoprojektowaną.

Rafał Szczepański Copyright Warszawa 2021 nonkanon@nonkanon.pl